Nabór do projektu asystencji osobistej „Zgrany duet”

Pliki do pobrania

Poszukujemy terapeuty (psychologa):

Stowarzyszenie TRISO poszukuje terapeuty do sporządzenia diagnozy psychologicznej i zorganizowania spotkań monitorujących.

Dla asystentów:

Zachęcamy do zgłaszania ofert podjęcia (płatnej) asystentury w ramach projektu.

Dla beneficjentów:

Zapraszamy członków Stowarzyszenia TRISO do zgłaszania chęci uczestnictwa projekcie.

Informacje o projekcie

Informujemy, iż TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 ogłasza nabór beneficjentów ostatecznych do projektu pn.: „Zgrany duet” – asystencja osobista wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie w okresie: 01.04.2023 – 31.03.2024 r. Skierowany jest do 10 osób niepełnosprawnych z trisomią 21 – z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną lub
niepełnosprawnością sprzężoną (w tym z niepełnosprawnością intelektualną) z terenu województwa opolskiego. Zgodnie z założeniami projektu, przewiduje się nabór 6-ciu beneficjentów pełnoletnich (powyżej 18 roku życia) i 4 beneficjentów – dzieci i młodzież.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju aktywności, sprawności i zaradności celem przygotowania i wspomagania niezależnego życia osób niepełnosprawnych z Trisomią 21.

Przewiduje on zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w postaci asystenta osoby niepełnosprawnej. Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) będzie miała charakter zindywidualizowany, uwzględniający wiek beneficjenta, sytuację rodzinną, stopień niepełnosprawności oraz indywidualne potrzeby i priorytety w zakresie wsparcia.

Wsparcie asystenta ma umożliwić beneficjentom zwiększenie indywidualnej aktywności i zaradności, rozwój umiejętności samoobsługi, rozwój umiejętności społecznych i polepszenie komunikacji ze światem zewnętrznym, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych z trisomią 21.

Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość korzystania z projektu są:

  1. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  2. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnoletnich
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie tych danych do PFRON
  4. zamieszkiwanie na terenie województwa opolskiego
  5. nie uczestniczenie w zajęciach WTZ (dofinansowanych ze środków PFRON)

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby niepełnosprawne, które korzystają równocześnie z tej samej formy wsparcia w ramach innego projektu (dofinansowanego ze środków PFRON) – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.

Rekrutacja beneficjentów do projektu trwać będzie do dnia 11.04.2023. Dokumentacja zgłoszeniowa do projektu dostępna jest w biurze projektu znajdującym się w siedzibie Stowarzyszenia TRISO
tj. w Opolu przy ul. 1 Maja 9 lok. 93 oraz na stronie internetowej https://triso.eu

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie” dostępnym w biurze projektu znajdującym się w siedzibie Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście (lub przez kontakt telefoniczny) do biura projektu w celu uzyskania szczegółowych informacji, wypełnienia i złożenia dokumentacji zgłoszeniowej.

Lista beneficjentów ostatecznych projektu zakwalifikowanych do projektu dostępna będzie w biurze Stowarzyszenia. W przypadku braku miejsc dla wszystkich zgłoszonych kandydatów, zostanie sporządzona lista rezerwowa, która będzie brana pod uwagę w przypadku rezygnacji dotychczas zakwalifikowanych beneficjentów.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące realizowanego projektu prosimy zgłaszać do koordynatora projektu: pani Marioli Kozów – nr telefonu: 733 942 982.

Poprzedni postNastępny post

Podobne posty

1 Komentarz

Twoja opinia