‎„Krok do samodzielności” – indywidualne i grupowe działania rehabilitacyjne rozwijające samodzielność osób niepełnosprawnych z trisomią 21

Z radością informujemy, że realizujemy projekt pn.: „Krok do samodzielności” – indywidualne i grupowe działania rehabilitacyjne rozwijające samodzielność osób niepełnosprawnych z trisomią 21 współfinansowany ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Opis projektu

Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Typ projektu 3: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Zadanie 1, pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Termin realizacji projektu

I okres – 01.04.2024-31.03.2025

II okres – 01.04.2025-31.03.2026

Cel projektu

Rozwinięcie mowy, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, usprawnienie rozwoju intelektualno-poznawczego, pobudzenie i usprawnienie rozwoju ruchowego i motorycznego, polepszenie sfery psychicznej i emocjonalnej osób niepełnosprawnych z trisomią 21. Rozwój tych sfer przełoży się na odkrycie i rozwinięcie posiadanych zdolności oraz umiejętności osób z trisomią 21 i doprowadzi do zwiększenia ich aktywności własnej w różnych dziedzinach życia, a tym samym do rozwoju ich samodzielności.

Grupowa docelowa

Docelowa grupa beneficjentów to 70 osób niepełnosprawnych z trisomią 21 (zespołem Downa) tj. 65 beneficjentów ostatecznych w I okresie realizacji projektu, 70 beneficjentów ostatecznych w II okresie realizacji projektu. Beneficjenci projektu będą w różnym przedziale wiekowym, z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami rozwojowymi (niepełnosprawność sprzężona), wymagających całościowego wsparcia tj. wspomagania rozwoju celem zwiększenia samodzielności w zakresie możliwym do zrealizowania. Beneficjenci projektu pochodzić będą z terenu całego województwa opolskiego, zarówno z ośrodków miejskich, jak też z mniejszych miejscowości i wsi.

Do kogo skierowany jest projekt

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21 (zespołem Downa) w różnym przedziale wiekowym, tj. począwszy od niemowląt, dzieci młodszych, dzieci starszych, młodzież, aż po osoby dorosłe. W ramach realizacji projektu dobrano różnorodne formy działań terapeutycznych i wspierających (zarówno indywidualnych jak i grupowych), mając na względzie szerokie spektrum deficytów i potrzeb osób niepełnosprawnych z trisomią 21, zależnych od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, posiadanych zdolności, umiejętności oraz przedziału wiekowego.

Warunki niezbędne do udziału w projekcie

  1. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
  2. Zamieszkiwanie na terenie województwa opolskiego
  3. Wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby niepełnosprawne, które korzystają równocześnie z tej samej formy wsparcia w ramach innego projektu (dofinansowanego ze środków PFRON) – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

Formy wsparcia

W ramach projektu zakwalifikowanym beneficjentom (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb) zapewniamy następujące rodzaje wsparcia:

1. Indywidualna terapia wspomagająca rozwój mowy i komunikacji (logopeda/neurologopeda)

2. Indywidualna terapia integracji sensorycznej (SI)

3. Indywidualna terapia psychologiczna

4. Indywidualna terapia pedagogiczna

5. Indywidualna terapia pedagogiczna z udziałem psa (kynoterapia)

6. Indywidualna terapia muzyczna połączona z nauką gry na instrumencie (muzykoterapia)

7. Indywidualne zajęcia komputerowe

8. Indywidualne zajęcia hipoterapii

9. Indywidualne zajęcia aktywizująco-ruchowe (dla niemowląt i małych dzieci)

10. Grupowe zajęcia aktywizująco-ruchowe w wodzie połączone z nauką pływania

11. Grupowa zajęcia usprawniające funkcjonowanie osobiste i społeczne (dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych)

12. Grupowe zajęcia rozwijające kreatywność (dla wszystkich grup wiekowych)

13. Grupowe zajęcia muzyczne połączone z nauką wspólnego śpiewu oraz wspólnej gry na instrumentach muzycznych (dla dzieci starszych, młodzieży i osób dorosłych)

14. Grupowe zajęcia ruchowo-taneczne (dla wszystkich grup wiekowych)

Spodziewane efekty projektu

Dzięki uczestnictwu w projekcie docelowo 70 beneficjentów – osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21 (zespołem Downa) otrzyma kompleksowe wsparcie prowadzące do lepszego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, społecznym i edukacyjnym, a tym samym do zwiększenia swojej samodzielności. Realizacja projektu wpłynie na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych z trisomią 21, zapewni im większe uczestnictwo w życiu społecznym i złagodzi problem wykluczenia społecznego tych osób. Pozwoli osobom niepełnosprawnych na wyjście z domu, kontakt z ulubionym terapeutą, czy też zapewni możliwość spotkania się w grupie rówieśniczej (tj. podczas zajęć grupowych) i poznania nowych osób.

Podobne posty

1 Komentarz

Twoja opinia