Projekt „Pomocna dłoń 2” – 2022-2023

Informujemy, iż TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 od dnia 23.05.2022 realizuje projekt pn.: „Pomocna dłoń 2” – asystencja osobista wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie z Trisomią 21 przy współfinansowaniu ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2022 do 31.03.2023 i uczestniczy w nim 10 beneficjentów, w tym 4 beneficjentów – osoby dorosłe oraz 6-ciu beneficjentów – dzieci i młodzież z Trisomią 21 z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym niepełnosprawnością intelektualną) z terenu województwa opolskiego.

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu odbyła się w m-cu Maju 2022 poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Wnioskodawcy – Stowarzyszenia TRISO (jak również na facebooku) o naborze beneficjentów ostatecznych do projektu oraz poprzez bezpośrednią informację na zebraniu rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych z trisomią 21. W m-cu Maju dokonano również wyboru 10 asystentów osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do projektu, z którymi zawarto umowy zlecenie na realizację godzin asystenckich w średniomiesięcznym wymiarze 35 godzin. Każdy z asystentów został przydzielony do konkretnego beneficjenta, biorąc pod uwagę jego cechy, predyspozycje, dyspozycyjność itp.

Z uwagi na późniejsze rozpoczęcie projektu pierwsze spotkania asystentów z beneficjentami rozpoczęła się z dniem 23.05.2022.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie rozwoju umiejętności społecznych, aktywności i zaradności oraz rozwinięcie samoobsługi – celem przygotowania i wspomagania niezależnego życia osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21. Zgodnie z celami projektu, na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD), w trakcie asystenci będą podejmować różnorodne zindywidualizowane działania mające na celu rozwinięcie zainteresowań, hobby, umiejętności wykonywania codziennych czynności i załatwiania codziennych spraw, co będzie prowadziło do przygotowania beneficjentów do przyszłości, do zwiększenia ich samodzielności.

Wsparcie asystenta ma przyczynić się do osiągnięcia przez beneficjentów ostatecznych konkretnych celów szczegółowych, takich jak:

 1. zwiększenie zakresu samodzielnego funkcjonowania w szeroko pojętym życiu codziennym
  (samoobsługa),
 2. umożliwienie samodzielnego przemieszczania się i korzystania z placówek rehabilitacyjnych,
  usługowych oraz użyteczności publicznej,
 3. rozwinięcie umiejętności i chęci komunikowania się z otoczeniem z wykorzystaniem
  indywidualnych narzędzi komunikacyjnych,
 4. rozwinięcie umiejętności ciekawego i twórczego organizowania i spędzania czasu wolnego,
 5. rozwijanie zainteresowań i nowych umiejętności,
 6. umożliwienie prowadzenia życia towarzyskiego,
 7. przygotowanie do pełnienia ról społecznych,
 8. podporządkowanie się do ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych.

Działania asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) w ramach projektu będą miały charakter zindywidualizowany, uwzględniający wiek beneficjenta, sytuację rodzinną, stopień niepełnosprawności oraz indywidualne potrzeby i możliwości.

Koordynatorem projektu jest pani Mariola Kozów, nr telefonu: 733-942-982.

Podobne posty

1 Komentarz

Twoja opinia