Projekty finansowane lub dofinansowane z PFRON, budżetu państwa lub Unii Europejskiej

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.03.2019

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną (z trisomią 21). Zgodnie z celami projektu, na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD), w trakcie realizacji projektu, asystenci podejmują różnorodne zindywidualizowane działania mające na celu zwiększenie aktywności własnej beneficjentów, w tym działania zmierzające do rozwoju zainteresowań, umiejętności, zaradności, które będą prowadziły do usamodzielnienia się ze szczególnym naciskiem na radzenie sobie w przyszłości w życiu dorosłym.

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.03.2018

Projekt dotyczy kompleksowej, aktywnej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z trisomią 21 (zespołem Downa) i skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W projekcie dobrano różnorodne formy zajęć rehabilitacyjnych, które stymulują rozwój osób z trisomią 21 i stwarzają możliwość polepszenia zaburzonej sfery ruchowej, motorycznej, sensorycznej, jak też intelektualnej, emocjonalnej i społecznej, co w konsekwencji prowadzi do lepszego ogólnego ich rozwoju i osiągnięcia samodzielności w możliwym do zrealizowania zakresie.

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 01.04.2018-31.03.2021

Projekt dotyczy kompleksowego, aktywnego i systematycznego wsparcia terapeutycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie z Trisomią 21 (zespołem Downa) i skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i/lub wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych do PFRON.

1 2