Projekty finansowane lub dofinansowane z PFRON, budżetu państwa lub Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Uprzejmie informujemy, iż TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21
od dnia 01.04.2021 realizuje dwuletni projekt pn.: „ Klucz do przyszłości” – wieloprofilowe działania
terapeutyczne na rzecz osób niepełnosprawnych z trisomią 21 szansą na lepsze życie i zwiększenie
samodzielności. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z Umową Nr ZZO/000073/08/D.
Całkowita wartość projektu: 627 376,50 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 595 376,50 zł

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2023, z tym że zakłada się dwa okresy realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2022, 01.04.2022 – 31.03.2023.
Projekt dotyczy kompleksowego, aktywnego i systematycznego wsparcia terapeutycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie z Trisomią 21 (zespołem Downa) i skierowany jest do osób
w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i/lub wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych do PFRON.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które aktualnie są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ), którego działania dofinansowane są ze środków PFRON.Ponadto uczestnikami projektu nie mogą być osoby niepełnosprawne, które korzystają równocześnie z tej samej formy wsparcia w ramach innego projektu (dofinansowanego ze środków PFRON) – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.
Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.

Rekrutacja beneficjentów do pierwszego okresu realizacji projektu tj. 01.04.2021-31.03.2022 została zakończona. Do udziału w projekcie w pierwszym okresie rozliczeniowym zostało zakwalifikowanych 65 beneficjentów. Lista beneficjentów ostatecznych projektu zakwalifikowanych do projektu dostępna jest w biurze Stowarzyszenia. Obecnie nie ma już wolnych miejsc w projekcie, jednakże prowadzimy zapisy na listę rezerwową projektu. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie dotychczas zakwalifikowanego beneficjenta, będziemy prowadzili dodatkową rekrutację i w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z utworzonej listy rezerwowej.

W związku z faktem, iż projekt ma charakter wieloletni (2 lata) przewidujemy możliwość naboru beneficjentów w następnych okresach, zarówno z utworzonej listy rezerwowej, jak też nowych beneficjentów, w tym niemowląt urodzonych w latach 2021 – 2022. Docelowo w całym okresie realizacji projektu planowana liczba beneficjentów, którzy zostaną objęci wsparciem wynosi 70 osób niepełnosprawnych z Trisomią 21. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura projektu w celu uzyskania szczegółowych informacji, wypełnienia i złożenia dokumentacji zgłoszeniowej.

Poprzez prowadzone działania monitorujące i ewaluacyjne na przestrzeni ostatnich kilku lat, do projektu dobrano różnorodne formy zajęć terapeutycznych i wspierających, pod kątem efektywnego niwelowania deficytów osób niepełnosprawnych z Trisomią 21, jak również z uwzględnieniem takiego zróżnicowania zajęć, aby mogli z nich korzystać beneficjenci w różnym przedziale wiekowym, jak też o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

W ramach pierwszego okresu realizacji projektu zakwalifikowanym beneficjentom (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb) zapewniamy następujące rodzaje wsparcia bezpośredniego:

 1. Indywidualna terapia wspomagania rozwoju funkcji komunikacyjnych
 2. Indywidualna terapia integracji sensorycznej (SI)
 3. Indywidualna terapia psychologiczna
 4. Indywidualna terapia pedagogiczna
 5. Indywidualna terapia pedagogiczna z udziałem psa (kynoterapia)
 6. Indywidualna terapia muzyczna – muzykoterapia połączona z nauką gry na instrumencie
 7. Indywidualne zajęcia komputerowe
 8. Indywidualne zajęcia hipoterapii
 9. Indywidualne zajęcia aktywizująco-ruchowe (dla niemowląt i małych dzieci)
 10. Grupowa terapia wspomagania rozwoju umiejętności społecznych
 11. Grupowe zajęcia aktywizująco-ruchowe na basenie (połączone z nauką pływania)
 12. Grupowe zajęcia muzyczno-rytmiczne dla dzieci młodszych
 13. Grupowe zajęcia muzyczne (połączone z nauką wspólnego śpiewu i nauką wspólnej gry na
 14. instrumentach
 15. Grupowe zajęcia ruchowo -taneczne

Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia dostępny jest w biurze Stowarzyszenia.

Do realizacji projektu zatrudniono na umowę zlecenie wykwalifikowanych specjalistów, którzy od wielu lat współpracują ze Stowarzyszeniem oraz podpisano umowy z dwoma firmami zewnętrznymi wyłonionymi w drodze konkursu ofert.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące realizowanego projektu można zgłaszać do koordynatora projektu – nr telefonu : 733-942-982.

Informujemy, iż TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 od dnia 01.04.2021 realizuje projekt pn.: „Pomocna dłoń” – asystencja osobista wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie z Trisomią 21 przy współfinansowaniu ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022 i uczestniczy w nim 10 beneficjentów, w tym 6-ciu beneficjentów – osoby dorosłe oraz 4 beneficjentów – dzieci i młodzież z Trisomią 21 z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym niepełnosprawnością intelektualną) z terenu województwa opolskiego.

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu odbyła się w m-cu marcu 2021 poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Wnioskodawcy – Stowarzyszenia TRISO (jak również na facebooku) o naborze beneficjentów ostatecznych do projektu oraz poprzez bezpośrednią informację na zebraniu rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych z trisomią 21. W m-cu marcu-kwietniu dokonano również wyboru 10 asystentów osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do projektu, z którymi zawarto umowy zlecenie na realizację godzin asystenckich w średniomiesięcznym wymiarze 30 godzin. Każdy z asystentów został przydzielony do konkretnego beneficjenta, biorąc pod uwagę jego cechy, predyspozycje, dyspozycyjność itp.

Z uwagi na sytuację pandemiczną, realizacja godzin asystenckich (pierwsze spotkania asystentów
z beneficjentami) rozpoczęła się z dniem 19.04.2021.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie rozwoju umiejętności społecznych, aktywności i zaradności oraz rozwinięcie samoobsługi – celem przygotowania i wspomagania niezależnego życia osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21. Zgodnie z celami projektu, na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD), w trakcie asystenci będą podejmować różnorodne zindywidualizowane działania mające na celu rozwinięcie zainteresowań, hobby, umiejętności wykonywania codziennych czynności i załatwiania codziennych spraw, co będzie prowadziło do przygotowania beneficjentów do przyszłości, do zwiększenia ich samodzielności.

Wsparcie asystenta ma przyczynić się do osiągnięcia prze beneficjentów ostatecznych konkretnych celów szczegółowych, takich jak:

 1. zwiększenie zakresu samodzielnego funkcjonowania w szeroko pojętym życiu codziennym
  (samoobsługa),
 2. umożliwienie samodzielnego przemieszczania się i korzystania z placówek rehabilitacyjnych,
  usługowych oraz użyteczności publicznej,
 3. rozwinięcie umiejętności i chęci komunikowania się z otoczeniem z wykorzystaniem
  indywidualnych narzędzi komunikacyjnych,
 4. rozwinięcie umiejętności ciekawego i twórczego organizowania i spędzania czasu wolnego,
 5. rozwinięcie zainteresowań i nowych umiejętności,
 6. umożliwienie prowadzenia życia towarzyskiego,
 7. przygotowanie do pełnienia ról społecznych,
 8. podporządkowanie się do ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych.

Działania asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) w ramach projektu będą miały charakter zindywidualizowany, uwzględniający wiek beneficjenta, sytuację rodzinną, stopień niepełnosprawności oraz indywidualne potrzeby i możliwości.

Koordynatorem projektu jest pani Jadwiga Fiedorczyk-Wiśniewska, nr telefonu: 517068473.

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 01.04.2018-31.03.2021

Projekt dotyczy kompleksowego, aktywnego i systematycznego wsparcia terapeutycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie z Trisomią 21 (zespołem Downa) i skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i/lub wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych do PFRON.

1 2