Projekty finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Wartość projektu:
Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu:

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia przez aktywizację i integrację spoteczną oraz gospodarczą części obszaru Nowej Wsi Królewskiej w Opolu, integracja społeczna dzieci i młodzieży z Trisomią 21, ich rodzin i opiekunów oraz lokalnej społeczności obszaru rewitalizowanego

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 01.04.2021-31.03.2023

Realizowany projekt dotyczy kompleksowego, aktywnego i systematycznego wsparcia
terapeutycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21 (zespołem Downa) i
skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby
dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i wyrażenie zgody na udostępnienie danych
osobowych do PFRON. W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które aktualnie są uczestnikami
Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ), którego działania dofinansowane są ze środków PFRON.
Ponadto uczestnikami projektu nie mogą być osoby niepełnosprawne, które korzystają równocześnie
z tej samej formy wsparcia w ramach innego projektu (dofinansowanego ze środków PFRON) – jeżeli
realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.
Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji
poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie, co najmniej 1 dnia kalendarzowego.

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 19.04.2021 – 31.03.2022

Przedmiotem ogłoszenia jest świadczenie usług asystencji osobistej dla zakwalifikowanych do
projektu beneficjentów, w zakres których wchodzi:

 1. pomoc w nabyciu/utrzymaniu/rozwinięciu umiejętności niezbędnych do samodzielnego
  funkcjonowania (samoobsługa), komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się
  w różnych rolach społecznych;
 2. wsparcie w spędzaniu czasu wolnego i otwieranie na nowe formy spędzania czasu (np. wyjścia na
  imprezy kulturalne, imprezy sportowe);
 3. towarzyszenie i zachęcanie do codziennych aktywności (zakupy, spacer, przejażdżka rowerowa,
  plac zabaw itp.);
 4. wspieranie, motywowanie i towarzyszenie w podejmowaniu aktywności w domu i poza domem,
  kształtowanie umiejętności społecznego zachowania – w tym nawiązywania interpersonalnych
  więzi;
 5. rozwijanie orientacji czasowej i przestrzennej poprzez pomoc asystenta w poruszaniu się po
  mieście, w korzystaniu ze środków transportu publicznego w celu dotarcia do domu, szkoły, na
  zajęcia pozalekcyjne, sportowe, do miejsc użyteczności publicznej (np. poczta, bank itp.);
 6. umożliwienie życia towarzyskiego – udział w spotkaniach z przyjaciółmi, grupą rówieśniczą (min.
  w kawiarni, restauracji, na festynie itp.);
 7. kształtowanie nawyków radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych;
 8. prowadzenie wymaganej dokumentacji projektowej.

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 01.04.2019-31.03.2020

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną (z trisomią 21). Zgodnie z celami projektu, na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD), w trakcie realizacji projektu, asystenci podejmują różnorodne zindywidualizowane działania mające na celu zwiększenie aktywności własnej beneficjentów, w tym działania zmierzające do rozwoju zainteresowań, umiejętności, zaradności, które będą prowadziły do usamodzielnienia się ze szczególnym naciskiem na radzenie sobie w przyszłości w życiu dorosłym.

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.03.2019

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną (z trisomią 21). Zgodnie z celami projektu, na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD), w trakcie realizacji projektu, asystenci podejmują różnorodne zindywidualizowane działania mające na celu zwiększenie aktywności własnej beneficjentów, w tym działania zmierzające do rozwoju zainteresowań, umiejętności, zaradności, które będą prowadziły do usamodzielnienia się ze szczególnym naciskiem na radzenie sobie w przyszłości w życiu dorosłym.

1 2