Ustawy, przepisy, ulgi

Strona g艂贸wna Dzia砤lno舵 Ustawy, przepisy, ulgi

NIEPEOSPRAWNI - podstawowe uprawnienia i ulgi

Warszawa. Stan prawny na dzie 1 stycznia 2002 r.

W urz阣zie

Osoba niepe硁osprawna lub z dzieckiem niepe硁osprawnym mo縠 za砤twia sprawy poza kolejno禼i w instytucjach i urz阣ach publicznych oraz w sklepach (Dz. U. z 1998 r., nr 64, p髗. 414 z p螗n. zm.)

Ulgi PKS i PKP

Wszystkie poni縮ze ulgi obowi眤uj tylko w 2 klasie poci眊體. Ulgi nie dotycz przejazd體 poci眊ami EuroCity, EuroNight i InterCity oraz w komunikacji autobusowej przyspieszonej, pospiesznej i ekspresowej (Dz. U. z 1992 r, nr 54, p髗. 254 z p螗n. zm.).

Dzieci i m硂dzie niepe硁osprawna, ich rodzice lub opiekunowie (tylko je秎i towarzysz w podr罂y dziecku) maj prawo do:
- 78% ulgi w poci眊ach osobowych i pospiesznych PKP i autobusach PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szko硑, przedszkola, o秗odka rehabilitacji, domu pomocy spo砮cznej, zak砤du opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, plac體ki opieku馽zo-wychowawczej, o秗odka rehabilitacyjno-wychowawczego, o秗odka wsparcia, i z powrotem.

Korzystaj眂y z ulgowych przejazd體, s zobowi眤ani posiada odpowiedni dokument potwierdzaj眂y niepe硁osprawno舵:

 • 1) dla dzieci i m硂dzie縴 nieucz阺zczaj眂ej do szko硑:
  • legitymacja Polskiego Zwi眤ku Niewidomych,
  • legitymacja Polskiego Zwi眤ku G硊chych,
  • legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Os骲 z Upo秎edzeniem Umys硂wym,
  • legitymacja Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepe硁osprawnym Ruchowo przy Zarz眃zie G丑wnym Towarzystwa Przyjaci蟪 Dzieci,
  • duplikat za秝iadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasi砶u piel阦nacyjnego - do momentu utraty terminu wa縩o禼i (wz髍 Mz/L-1b),
  • wypis z tre禼i orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzaj眂ego niezdolno舵 do samodzielnej egzystencji, ca砶owit albo cz甓ciow niezdolno舵 do pracy,
  • wypis z tre禼i orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzaj眂e zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich,
  • legitymacja dokumentuj眂a niepe硁osprawno舵, wystawiona przez uprawniony organ.

  Dokumenty te nie s wymagane w przypadku widocznego inwalidztwa lub niepe硁osprawno禼i.

  UWAGA! Przy przejazdach do jednostek udzielaj眂ych 秝iadcze zdrowotnych albo pomocy spo砮cznej dodatkowo, opr骳z wymienionych dokument體, wymagane jest za秝iadczenie (zawiadomienie) okre秎aj眂e miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zaj赕 rehabilitacyjnych, zaj赕 terapeutycznych albo pobytu w o秗odku wsparcia lub domu pomocy spo砮cznej (Dz. U. z 2002 r, nr 1018, p髗. 674 z p螗n. zm.).

 • 2) rodzice lub opiekunowie towarzysz眂y dzieciom i m硂dzie縴 niepe硁osprawnej mog korzysta z ulgowych przejazd體 PKP lub/i PKS na podstawie wymienionych powy縠j dokument體.

W innych relacjach ni okre秎one powy縠j dzieci niepe硁osprawne maj odpowiednio prawo do nast阷uj眂ych ulg:
- w wieku do uko馽zenia 4 lat korzystaj z bezp砤tnych przejazd體 w 2 klasie poci眊體 osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz w autobusach PKS - na podstawie dokumentu stwierdzaj眂ego wiek dziecka, np. ksi笨eczki zdrowia dziecka.

UWAGA! Opiekunowie os骲 niepe硁osprawnych posiadaj眂y uprawnienie do bezp砤tnych przejazd體 musz przed rozpocz阠iem podr罂y zg硂si si do kasy biletowej, by odebra ulgowy bilet.

1 lipca 2002 r.

Dzi opiekun dziecka niepe硁osprawnego mo縠 korzysta z ulgi podr罂uj眂 z dzieckiem np. do szko硑, o秗odka szkolno-wychowawczego itp. Natomiast wracaj眂 - czyli jad眂 ju bez dziecka - opiekun nie mo縠 skorzysta z ulgi. Proponowana zmiana polega na powrocie do poprzedniej regulacji, kiedy to opiekunowie korzystali z ulg zar體no w trakcie podr罂y z dzieckiem jak i wracaj眂 - ju bez dziecka. Obecne ulgi dotycz podr罂y w wyznaczonych kategoriach poci眊體 z wy潮czeniem podr罂y poci眊ami EuroCity, EuroNight i InterCity w komunikacji krajowej i mi阣zynarodowej. Z ulg mo縩a tez korzysta tylko w autobusach w komunikacji zwyk砮j. Nowelizacja rozszerza katalog kategorii poci眊體 i autobus體, w kt髍ych obowi眤ywa硑 by ulgi dla poszczeg髄nych grup os骲. Mo縩a b阣zie korzysta z ulgowych biletach w poci眊ach ekspresowych oraz autobusach przyspieszonych a tak縠 podr罂uj眂 poci眊ami Euro-City i InterCity w komunikacji krajowej.

UPRAWNIENIA RODZIC覹

Urlop wychowawczy

Z urlopu wychowawczego mo縠 skorzysta pracownica (lub pracownik) zatrudniona co najmniej 6 miesi阠y - do tego okresu wlicza si tak縠 wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia (tak縠 okres pobierania zasi砶u dla bezrobotnych), bez wzgl阣u na przerwy mi阣zy nimi i wymiar czasu pracy.

Urlop wychowawczy mo縠 trwa najwy縠j 3 lata. Mo縩a go wykorzysta w czterech cz甓ciach, ale nie d硊縠j ni do uko馽zenia przez dziecko 4 lat.

Matka dziecka niepe硁osprawnego mo縠 skorzysta z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie d硊縠j ni do uko馽zenia przez dziecko 18 lat. Warunkiem jest przedstawienie pracodawcy wydanego przez powiatowy zesp蟪 orzekaj眂y o niepe硁osprawno禼i orzeczenia o stanie zdrowia dziecka.

Wybrane 秝iadczenia przys硊guj眂e matkom wychowuj眂ym dzieci niepe硁osprawne

Zasi砮k sta硑 (Ustawa o pomocy spo砮cznej, Dz. U. z 1998 r, nr 64, p髗. 414 z p螗n. zm.) - przys硊guje osobie zdolnej do pracy, niepracuj眂ej ze wzgl阣u na konieczno舵 opiekowania si dzieckiem wymagaj眂ym sta砮j opieki, uniemo縧iwiaj眂ej podj阠ie zatrudnienia. Warunki uzyskania zasi砶u sta砮go:

 • doch骴 rodziny nie przekracza kwoty 1,5-krotnego kryterium dochodowego,
 • dziecko ma orzeczon niepe硁osprawno舵 wraz ze wskazaniem konieczno禼i: sta砮j lub d硊gotrwa砮j opieki lub pomocy innej osoby w zwi眤ku ze znacznie ograniczon mo縧iwo禼i samodzielnej egzystencji albo konieczno禼i sta砮go wsp蟪udzia硊 na co dzie opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • Zasi砮k ten przys硊guje tak縠 osobie opiekuj眂ej si dzieckiem pe硁oletnim.

Zasi砮k nie przys硊guje, je縠li:

 • dziecko przebywa w ca硂dobowym o秗odku rehabilitacyjnym lub innej plac體ce zapewniaj眂ej opiek przez co najmniej 5 dni w tygodniu,
 • osoba sprawuj眂a opiek trzymuje zasi砮k przedemerytalny albo 秝iadczenie przedemerytalne,
 • w razie zbiegu z prawem do renty socjalnej, zasi砶u sta砮go wyr體nawczego, emerytury lub renty, z wyj眛kiem renty rodzinnej.

Wysoko舵 zasi砶u od l czerwca 2001 r. : 406 z.

Zasi砮k piel阦nacyjny (Dz. U. z 1998 r, nr 102, p髗. 651 z p螗n. zm.) - przys硊guje m.in. :

 • dziecku w wieku do 16 lat w wypadku uznania go za niepe硁osprawne,
 • osobie powy縠j 16 lat, je秎i jest niepe硁osprawna w stopniu znacznym, jak r體nie gdy jest niepe硁osprawna co najmniej w stopniu umiarkowanym, a niepe硁osprawno舵 ta powsta砤 przed 16. rokiem 縴cia lub przed 20. rokiem 縴cia (w przypadku osoby ucz眂ej si).

Zasi砮k piel阦nacyjny nie przys硊guje:

 • osobie przebywaj眂ej w domu pomocy spo砮cznej, w zak砤dzie opieku馽zo-leczniczym lub w zak砤dzie piel阦nacyjno-opieku馽zym, w domu dziecka lub innej plac體ce opieku馽zo-wychowawczej, z wyj眛kiem os骲, za kt髍ych pobyt rodzina ponosi odp砤tno舵. Zasi砮k piel阦nacyjny przys硊guje za miesi眂e, w kt髍ych osoba uprawniona do zasi砶u nie przebywa砤 w plac體ce, co najmniej przez dwa tygodnie,
 • osobie przebywaj眂ej w zak砤dzie karnym lub poprawczym.

Wysoko舵 zasi砶u od l czerwca 2001 r. : 135,96 z.

Wcze秐iejsze emerytury

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych (Dz. U. z 1998 r, nr 162, p髗. 1118[/b] z p蠹n. zm.) nie przewiduje mo縧iwo禼i przechodzenia na wcze秐iejsz emerytur rodzic體 dzieci niepe硁osprawnych.

Wyj眛ek: Na wcze秐iejsz emerytur mog przej舵 osoby, kt髍e:

 • 1) do ko馽a 1998 r. spe硁ia硑 潮cznie nast阷uj眂e warunki:
  • mia硑 ustalone prawo do zasi砶u sta砮go, a o秗odek pomocy spo砮cznej op砤ca sk砤dk na ubezpieczenie spo砮czne,
  • w dniu l stycznia 1999 r. uko馽zy硑 co najmniej 45 lat,
  • maj okres ubezpieczenia (sk砤dkowy i niesk砤dkowy) wynosz眂y co najmniej 20 lat.
 • 2) do ko馽a 1998 r. spe硁ia硑 warunki do przej禼ia na wcze秐iejsz emerytur, ale nie z硂縴硑 odpowiedniego wniosku.

Przygotowanie materia丑w do tekstu: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Joanna Figura, Anna Masny, Ewa ¦liwi駍ka (Biuro Porad Obywatelskich, 00-362 Warszawa, ul. Ga砪zy駍kiego 3, tel. (0*22) 828 12 95). Konsultacje: Zwi眤ek Stowarzysze Biur Porad Obywatelskich.

POZNAJ SWOJE PRAWA

Informacja Prawna i Adresowa dla Os骲 Indywidualnych

"Poznaj swoje prawa" to nowoczesny system informacji dla os骲 indywidualnych, w ramach kt髍ego powstaj materia硑 socjalno-prawne w formie broszur, plakat體, informacji w Telegazecie, artyku丑w prasowych, strony www w Internecie, kt髍e:

 • zapewniaj osobom indywidualnym szeroko dost阷n, bezp砤tn informacj o uprawnieniach poszczeg髄nych grup oraz instytucjach, kt髍e nios pomoc,
 • swoim zakresem obejmuj szeroko rozumian pomoc spo砮czn, najcz阺tsze problemy spo砮czne, np. niepe硁osprawno舵, staro舵, bezrobocie, bezdomno舵,
 • przybli縜j inne wa縩e tematy, np. prawa i obowi眤ki pacjent體, kontakty obywatela z urz阣em, samotne wychowywanie dzieci, prawo do s硊縝y zast阷czej,
 • propaguj aktywno舵 w zapobieganiu o swoje prawa i samodzielne rozwi眤ywanie problem體,
 • u砤twiaj prac socjaln, upowszechniaj praktyczn wiedz prawn.

Broszury sk砤daj si z dw骳h cz甓ci:

 • prawno-informacyjnej, omawiaj眂ej uprawnienia zwi眤ane z danym problemem, kt髍a jest przygotowywana przez specjalist w danej dziedzinie,
 • adresowej, podaj眂ej list instytucji i organizacji, kt髍e nios pomoc w zwi眤ku z omawianym problemem.

Broszury powstaj w dw骳h wersjach:

 • og髄nopolskiej - jednakowej dla ca砮go kraju,
 • lokalnych (aktualnie g丑wnie warszawskich) - podaj眂ej r體nie dane adresowe.

Materia硑 "Poznaj swoje prawa" dost阷ne s:

 • W Internecie, w og髄nopolskiej Telegazecie - Program II TVP, strony 175-199,
 • w biurach porad obywatelskich,
 • w organizacjach pozarz眃owych oraz instytucjach (w tym np. w kilkudziesi阠iu powiatowych centrach pomocy rodzinie, o秗odkach pomocy spo砮cznej) na terenie ca砮go kraju,
 • w 32 punktach informacyjnych BUSOLA w Warszawie, gdzie eksponowane s na specjalnie zaprojektowanych stojakach,
 • w og髄nopolskim magazynie dla os骲 niepe硁osprawnych "Integracja" oraz w innych czasopismach, np. : "Bardziej Kochani", "Nadzieja", "Tu jeste秏y",
 • w warszawskich gazetach lokalnych, m.in.: "Nowej Gazecie Praskiej", "Olszynce", "Po硊dniu. G硂sie Ursynowa i Mokotowa", "Sednie".

Wydawc i dystrybutorem serii "Poznaj swoje prawa" jest:

Stowarzyszenie Klon/Jawor
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5
tel. (0-22) 828-91-28 w. 130, fax (0-22) 828-91-29
www.klon.org.pl
e-mail: klon@klon.org.pl

Odwied藕 nasz profil na

pop Stycze艅 2007 nast
Po W S C P S N
Twoja przegladarka musi obslugiwac JavaScript by zobaczy膰 ten kalendarz.

Jesli chcesz otrzymywac aktualne informacje, wpisz ponizej swoj adres e-mail.